دسترسی به تمام اطلاعات لازم برای اتصال به رابط برنامه‌نویسی API.

مستندات ما برای رابط برنامه‌نویسی، روش اتصال و سایر داده‌های الزامی به شکلی ساده دسته‌بندی شده و به سادگی قابل استفاده است.

رابط برنامه‌نویسی بیزینس

مدیریت برنامه‌ریزی شده برای دسترسی به داده‌های بیزینس توسط رابط برنامه‌نویسی رست‌فول شامل داده‌های مشتریان، محصولات و فاکتورها.

مشاهده نسخه ۱ مستندات

رابط برنامه‌نویسی

مدیریت برنامه‌ریزی شده برای دسترسی به داده‌های بیزینس توسط رابط برنامه‌نویسی رست‌فول شامل داده‌های مشتریان، محصولات و فاکتورها.

مشاهده نسخه ۲ مستندات

هسته

رابط برنامه‌نویسی رست‌فول ما به شما اجازه استفاده از کنترل پنل جیبرس را از طریق برنامه‌نویسی فراهم می‌کند.

مشاهده مستندات هسته نسخه ۱۰

دامنه‌ها

این یک روش ساده و ایمن برای اعتبارسنجی کاربران و دسترسی اشخاص ثالث به مرکز دامنه جیبرس است.

مشاهده مستندات دامنه نسخه ۱۰